ŠTATÚT súťaže o produkty EUBOS v hodnote 30 € - Taargeta
Nakúpte aspoň za 50 eur a doručenie máte zadarmo

ŠTATÚT súťaže o produkty EUBOS v hodnote 30 €

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Taargeta s.r.o.
  Sídlo: Lopenícka 24, 831 02, Bratislava
  IČO: 52901955
  DIČ:  2121217758
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 143796/B
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 27.5.2021 do 7.6.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet FACEBOOK. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

4.     Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Organizátor je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.  

 

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. 

 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru. Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

 

Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

 

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

5.     Výhra
Výhrou v súťaži s
ú produkty nemeckej lekárenskej kozmetiky EUBOS v hodnote 30 € podľa výberu výhercu.

6.     Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FACEBOOK stránke spoločnosti Taargeta s.r.o. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7.     Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8.     Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ Taargeta s.r.o. so sídlom Lopenícka 24, 831 02, Bratislava,  IČO: 52901955 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje s cieľom poskytnúť služby na vysokej úrovni, vrátane efektívnejšieho využívania klientského servisu prevádzkovateľa, plnenia zákonných povinností a poskytovania informácií o novinkách, vrátane rôznych benefitov. Osobné údaje súťažiaceho spracúva prevádzkovateľ len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 alebo Zákone  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Cieľom prevádzkovateľa je účinná ochrana osobných údajov súťažiaceho a transparentný postup pri poskytovaní informácií.

 

8.1  Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje súťažiaceho pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Osobné údaje súťažiaceho budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom súťažiaceho budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Osobné údaje súťažiaceho sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje súťažiaceho úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je súťažiaci dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje súťažiaceho v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Osobné údaje súťažiaceho spracúva prevádzkovateľ na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

 

8.2 Účely spracúvania vašich osobných údajov

8.2.1 Organizovanie súťaží

S cieľom podpory predaja tovaru, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje súťažiaceho na základe súhlasu dotknutej osoby formou organizovania rôznych súťaží prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Za uvedeným účelom spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu.

Osobné údaje súťažiaceho môže prevádzkovateľ tiež spracúvať na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií (na základe osobitných zákonov upravujúcich platobné transakcie); výmeny údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam (spracúvanie prebieha na základe telekomunikačného zákona), prevádzku informačných systémov (účel prijatia opatrení pre sieťovú bezpečnosť, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).

Vo veľmi špecifických prípadoch môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje súťažiaceho s cieľom uplatňovania právnych nárokov.

Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 10 rokov po jej ukončení, v súlade s požiadavkami osobitných predpisov upravujúcich daňové povinnosti. Osobné údaje súťažiaceho tiež prevádzkovateľ spracuváva na účely plnenia povinností spoločnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

8.3 Práva súťažiaceho podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

8.3.1 Právo na prístup

Súťažiaci má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú jeho osobné údaje používané.

Vo väčšine prípadov sú súťažiacemu jeho osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií súťažiaci požiada elektronickými prostriedkami, budú mu poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

8.3.2 Právo na opravu

Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o súťažiacom má k dispozícii. Ak má súťažiaci dojem, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, nemal by váhať požiadať prevádzkovateľa, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.

8.3.3 Právo na vymazanie

Súťažiaci má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie jeho osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ o súťažiacom získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo súťažiaceho je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti súťažiaceho vyhovieť.

8.3.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností je súťažiaci oprávnený požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa súťažiaci domnieva, že jeho osobné údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje môžu byť nepresné alebo ich už nepotrebuje využívať.

8.3.5 Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností má súťažiaci právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré mu súťažiaci poskytol, na inú tretiu stranu podľa výberu súťažiaceho. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je súťažiaci jednou zo zmluvných strán.

8.3.6 Právo namietať

Súťažiaci má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a súťažiaci podá námietku, nebude prevádzkovateľ osobné údaje súťažiaceho ďalej spracúvať. 

8.3.7 Právo podať sťažnosť

Ak chce súťažiaci podať sťažnosť na spôsob, akým sú jeho osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky podnety a sťažnosti prevádzkovateľ riadne preverí.

Ak nie je súťažiaci spokojný s odpoveďou prevádzkovateľa, alebo sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov súťažiaceho môže súťažiaci kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@taargeta.sk.

9.             Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť FACEBOOK nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti FACEBOOK takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s FACEBOOKOM a nie je s FACEBOOKOM inak spojená.


V Bratislave, dňa 26.5.2021