Zásady ochrany osobných údajov - Taargeta
Nakúpte aspoň za 50 eur a doručenie máte zadarmo

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

 

TAARGETA s.r.o.

so sídlom Lopenícka 24, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 52 901 955, DIČ: 2121217758, IČ DPH: SK2121217758

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vl. č.: 143796/B

 

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje našich zákazníkov v rámci nášho podnikania. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel: +421 903/725 972e-mail: info@taargeta.sk a/alebo poštou. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, a tými ustanoveniami zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú. Dodržiavame pritom zásadu zákonnosti, transparentnosti, obmedzenia účelu, správnosti, zodpovednosti, integrity a dôvernosti, ako aj minimalizácie údajov a uchovávania.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli plniť zmluvné a iné zákonné povinnosti.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

účel

právny základ

kategórie dotknutých osôb

kategórie osobných údajov

nákup tovaru a služieb

plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. b/  zákona alt. plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/  zákona

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

vybavovanie reklamácií a iných súvisiacich povinností

plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/ zákona 

alt. oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/  zákon

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

objednávka tovaru (e-shop)

plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. b/ zákona alt. plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/ zákona

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

wishlist (eshop)

(zákazníci)

oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/  zákona

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

 

opustený košík (eshop)

predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. b/ zákona 

 

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

 

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

sledovanie sviatkov (eshop)

(zákazníci)

oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/  zákona

 

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

 

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

upselling (eshop)

 

oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/  zákona

 

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

 

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

marketingová komunikácia (zákazníci)

oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. f/  zákona

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa

 

marketingová komunikácia

(dotknutá osoba)

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/  zákona

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa

 

vernostný program

(zákazníci)

súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/  zákona

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mailová adresa

 

 

 

 

účtovné daňové účely

 

plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. c/ zákona

zákazníci

fyzické osoby účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy

bežné osobné údaje

 

identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

 

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru/poskytnutia služby, ak je iná ako adresa bydliska

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme poskytovaním právnych/účtovných služieb, ako aj kuriérskym spoločnostiam/poštovým podnikom. 

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) neuskutočňujeme. 

 

Aké aizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Automatizované individuálne rozhodovanie nevykonávame.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najmenej po dobu trvania zmluvného vzťahu a najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú (daňové a účtovné účely) a to na 10 rokov. 

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. 

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba môžete uplatniť svoje práva prostredníctvom na to určeného formulára tu

·       právo na prístup k osobným údajom

znamená Vaše právo od prevádzkovateľa získať informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ áno o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracovávajú vrátane práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.   

·       právo na opravu/doplnenie a/alebo vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

právo na opravu/doplnenie znamená Vaše právo od prevádzkovateľa požadovať bez zbytočného odkladu opravu nepresných údajov, ktoré sa Vás týkajú na Vašu žiadosť. Neúplné osobné údaje máte právo kedykoľvek doplniť.

Právo na výmaz osobných údajov predstavuje povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje ktoré o Vás spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a vy o to požiadate.  

·       právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku.

·       právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa máte právo kedykoľvek vzniesť námietku (vrátane profilovania v prípade, ak sa týka priameho marketingu) proti takémuto spracovaniu. Po vznesení námietky prevádzkovateľ nie je oprávnený na uvedený účel ďalej spracovávať osobné údaje a je povinný spracovanie okamžite ukončiť. 

·       právo na prenosnosť osobných údajov

Vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému prevádzkovateľovi alebo pokiaľ je to technicky možné žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.

·       právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (uplatní sa, ak je spracúvanie založené na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a/ alebo čl. 9 ods. 2 písm. a/ GDPR, § 13 ods. 1 písm. a/, § 16 ods. 2 písm. a/ zákona) v opačnom prípade sa právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov neuplatní, pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe iného právneho základu napr. z dôvodu plnenia zmluvy. 

·       na poskytnutie informácie o existencii aizovaného rozhodovania vrátane profilovania

·       práva na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na aizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú 

·       právo podať sťažnosť dozorovému orgánu v prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním Vašich osobných údajov uskutočňovaného prevádzkovateľom:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

tel.: +421 /2/ 3231 32220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, sme ako prevádzkovateľ povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany Vašich osobných údajov s poskytnutím informácie a to najmenej v rozsahu i. mena/názvu a kontaktných údajov zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií a ii. opisu pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok i. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie, ii. prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky, iii. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

 

Cookies, služby informačnej spoločnosti

Internetová stránka spoločnosti TAARGETA s.r.o. využíva takzvané „cookies.“ Sú to malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača. V týchto súboroch sa uchovávajú informácie, ktoré sa dajú opäť použiť. Pomocou „cookies“ môže byť návštevník webovej stránky identifikovaný za účelom zjednodušenia používania internetovej stránky. Je možné kedykoľvek upraviť nastavenie „cookies“ tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia „cookies“ môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak „cookies“ nie sú aktívne, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu. 

 

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, že Vás bude informovať o používaní cookies. Vy sa môžete v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či povolíte službu cookies alebo ju odmietnete. Prípadne môže byť Váš prehliadač nakonfigurovaný tak, aby prijal službu cookies v určitých prípadoch alebo ju všeobecne vylúčil alebo aicky zrušil cookies, keď zatvoríte Váš internetový prehliadač. Zabránením vykonávaniu služby cookies si môžete obmedziť plnú funkčnosť na našej webovej stránky.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

Kategórie súborov cookies

V závislosti na ich funkcii a ich zamýšľanom účele, môžu byť cookies priradené do nasledujúcich kategórií: nevyhnutne potrebné cookies, výkonnostné cookies, funkčné cookies a cieľové cookies.

 

Nevyhnutne potrebné cookies

Na navigáciu na našich webových stránkach a na vykonávanie základných funkcií webových stránok, sa vyžadujú nevyhnutne potrebné súbory cookies. Príklady nevyhnutne potrebných súborov cookies sú prihlasovacie súbory cookies, súbory cookies nákupného košíka alebo súbory cookies, ktoré si pamätajú Vaše nastavenia súborov cookies. Bez týchto súborov cookies nemožno ponúknuť určité základné funkcie. Nevyhnutne potrebné súbory cookies sú vždy aktívne a budú umiestnené bez Vášho súhlasu.

 

Výkonové cookies

Výkonové cookies – alias analytické cookies – zhromažďujú informácie o Vašom používaní našich webových stránok. Identifikujú napr. Váš internetový prehliadač, operačný systém, navštívené webové stránky, trvanie a počet návštev webových stránok, predtým navštívené webové stránky, najčastejšie navštevované webové stránky a chyby, ktoré ste zaznamenali. Zhromaždené informácie sú agregované a anonymné. Neumožňuje osobnú identifikáciu. Slúžia iba na účel vyhodnotenia a zlepšenia používateľskej skúsenosti s našimi webovými stránkami.

 

Funkčné cookies

Funkčné cookies umožňujú webovej stránke ukladať informácie a možnosti, ktoré ste už predtým zadali (napr. používateľské meno a i.), aby vám mohli ponúknuť vylepšené osobné funkcie. Používajú sa tiež na povolenie požadovaných funkcií, ako je prehrávanie videí.

 

Zacielenie súborov cookies

Zacielenie cookies – alias cookies na marketingové účely – sa používajú na to, aby Vám ponúkli relevantnejší a konkrétnejší obsah, na obmedzenie frekvencie zobrazovania reklám a na meranie účinnosti reklamnej kampane. Zaregistrujú sa, či ste navštívili propagovaný web alebo nie a aký obsah ste použili. Takéto informácie môžu byť zdieľané s tretími stranami, napr. inzerenti.

 

Nástroj pre správu súborov cookies nájdete napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/

 

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies najviac používanými prehliadačmi sa dozviete na:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Google Analytics s funkciou anonymizácie

 

Na našej webovej stránke používame Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“. Google Analytics používa cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú tak analýzu Vášho používania webových stránok.

Informácie generované týmito súbormi cookies, ako napríklad čas, miesto a frekvencia návštevy vašich webových stránok, vrátane vašej adresy IP, sa prenášajú do spoločnosti Google v USA a ukladajú ich. Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics s dodatkom „_gat._anonymizeIp“. V takom prípade bude Vaša IP adresa už v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená spoločnosťou Google, a teda anonymizovaná. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania našej stránky, na zostavenie správ o našej aktivite na internete a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na internete a používania internetu. Google môže tiež tieto informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Podľa svojich vlastných informácií Google za žiadnych okolností nespája vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Google okrem toho ponúka deaktivačný doplnok pre najbežnejšie prehliadače, ktorý vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje Google zhromažďuje o navštívených webových stránkach. Doplnok informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics, že do služby Google Analytics by sa nemali prenášať žiadne informácie o návšteve webových stránok. Deaktivačný doplnok pre prehliadače zo služby Google Analytics však nezabráni prenosu informácií k nám alebo k iným službám webovej analýzy, ktoré môžeme použiť. Ďalšie informácie o inštalácii doplnku prehľadávača nájdete tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ak navštívite našu stránku prostredníctvom mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet), musíte namiesto toho kliknúť na tento odkaz, aby ste zabránili budúcemu sledovaniu pomocou nástroja Google Analytics na tejto webovej stránke. Je to možné aj ako alternatíva k vyššie uvedenému doplnku prehľadávača. Kliknutím na odkaz sa vo Vašom prehliadači nastaví opt-out cookies, ktorý je platný iba pre tento prehliadač a túto doménu. Ak v tomto prehliadači odstránite súbory cookies, bude odstránený aj súbor cookies deaktivácie, takže budete musieť na odkaz kliknúť znova. Ak ste súhlasili s tým, že Vaša história webového prehliadača a prehliadača aplikácií bude prepojená s vaším účtom Google spoločnosťou Google a že informácie z vášho účtu Google budú použité na prispôsobenie reklám, použije Google vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics na vytvorenie zoznamov cieľových skupín pre Vytvorte remarketing naprieč zariadeniami. Za týmto účelom služba Google Analytics najskôr zaznamená Váš identifikátor overený spoločnosťou Google na našom webe, ktorý je prepojený s vaším účtom Google. Google Analytics potom dočasne prepojí vaše ID s vašimi údajmi Google Analytics, aby optimalizoval naše cieľové skupiny. Ak nesúhlasíte, môžete to vypnúť príslušným nastavením v časti „Môj účet“ vo svojom účte Google.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.